CHÍNH TÀ ĐẠI CHIẾN

Hoan nghênh quý Đại Hiệp đã đến với Webgame Võ Thần PK .

  • Mỗi ngày có 10 lượt khiêu chiến
  • Hết lượt có thể dùng 10 Vàng để mua lượt khiêu chiến

  • Top 10 server có thể vào bảng Võ Thần Tranh Bá riêng.

  • Phần thưởng: Xu, EXP, Điểm Linh Khí và Vinh Dự.

  • Vào Trân Bảo Phường để đổi vật phẩm.