BOSS THẾ GIỚI

Hoan nghênh quý Đại Hiệp đã đến với Webgame Võ Thần PK.

Boss Thế Giới là một tính năng không thể thiếu, tham gia PK Boss quý Đại Hiệp sẽ nhận được vô số vật phẩm giá trị hỗ trợ đắc lực trong việc gia tăng lực chiến.

  Phần thưởng:

- Anh Hùng Lệ, Lễ Kim, Vật Phẩm Rèn.

- Trang bị cực phẩm Lv50, Lv60, Lv70, Lv75, Lv80, Lv85, Lv90, Lv95, Lv100, Lv105, Lv110.

  Hệ thống Boss Thế Giới vô cùng đa dạng:

- Boss 50: Hứa Chử.

- Boss 60: Nhan Lương

- Boss 70: Cao Thuận

- Boss 75: Mạnh Hoạch.

- Boss 80: Chu Thái.

- Boss 85: Viên Thiệu.

- Boss 90: Tôn Quyền.

- Boss 95: 

- Boss 100: Tào Tháo.

- Boss 105: Mã Đằng

- Boss 110: Lưu Bị.